хэвлэх
Он: Сар:  
Үүрэг даалгавар Хариуцагч байгууллага (хэлтэс, алба, агентлаг) Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага Биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-09-26
1
ЕБС-ийн сургуулийн сурагчдын дунд гарч буй харилцаа хандлагын болон ялгаварлан гадуурхсан үйлдэл зодоон хийх зэрэг асуудал гаргахгүй байх талаар анхаарч сургуулийн удирдлагатай хариуцлагын гэрээ хийж ажиллах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба биелэлт
2
"Шинэ сэргэлтийн бодлого-Төрийн бүтээмж" төрийн албан хаагчдын сургалт, зөвлөгөөнд байгууллагын удирдлага, албан хаагчдаа идэвхтэй оролцуулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Архивын тасаг; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
3
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллах. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагууд болон нийтийн бие засах газруудыг иргэдэд үйлчлэх ажлыг шинэ шатанд гаргах.
МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
4
Аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, Засгийн газрын 11-11 төвөөс шилжүүлсэн болон 7035-3511 утсаар ирүүлж буй өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд онцгой анхаарах. (Биелэлт тодорхой байх, иргэдэд хариуг албан бичгээр өгсөн байх)
АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БОЭТ; БТСГ-Захиргаа; БШУГ-ЗАА; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; МХГ-ТЗЭУХ; МЭГ-Уд.; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СУГ; СХХ; ТЗУХ; ТХ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; УЦУОШТ-Уд.; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ЦГ; ШША; ШШГГ; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-УТХ; ЭМДХ; ЭУДТС биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-09-19
1
Авто зам сэтэлсэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын талаарх мэдээллийг олон нийтэд мэдээлж байх.
Мэдээллийн төв; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэд онцгой анхаарч ажиллах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
3
Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын халаалт, дулааны асуудлаар иргэдээс ирүүлж буй гомдлын дагуу тодорхой ажил зохион байгуулж хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
Хотын захирагчийн алба Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
4
Хүний нөөцийн аудитын шалгалт болон АТГ-аас явуулах гэж буй шалгалтад батлагдсан удирдамжийн дагуу бэлтгэл ажлыг хангаж оролцох.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Хууль, эрх зүйн хэлтэс Архивын тасаг; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
5
Мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан ажлын хэсэг гаргаж "Орхон АЗЗА" ТӨХК-тай байгуулсан авто замын засварын гэрээг дүгнэх.
Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Хотын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг сайжруулах ирэх онд шаардлагатай төсвийн тооцоог холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх.
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
7
Нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр төлөвлөгөө гарган аян зохион байгуулж ажиллах.
Авто тээврийн төв; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
8
Гэр хорооллын авто замыг сайжруулах, засварлах чиглэлээр ирэх оны хөрөнгө оруулалтын ажилд тусгах саналыг гаргаж танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
9
Сууц өмчлөгчдийн холбоод өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр тодорхой ажлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; Хотын захирагчийн алба биелэлт
10
Бүх нийтээр мод тарих ажлын бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулах. Модны суулгац үзэсгэлэн худалдааг хэрхэн зохион байгуулах чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
11
Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилтын бэлтгэл ажил, зохион байгуулалтанд онцгой анхаарч ажиллах.
Онцгой байдлын газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-09-12
1
2023 оны төсөв дээр онцгой анхаарч тодорхой төлөвлөгөө, зураг төсөвтэй ажлыг хурлын хуралдаанд оруулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Хотын доторх авто замын хөдөлгөөний хэвийн үйл ажиллагааг хангах чиглэлээр цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг танилцуулах.
Цагдаагийн газар Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
3
"Аюулыг мэдээлэх" аянд албан байгууллага, аж ахуй нэгж болон иргэд олон нийтийг идэвхтэй оролцуулах. (Санал хүсэлтийн дагуу ажлаа зохион байгуулах) www.irgen.erdenet.mn цахим системийг сурталчлах ашиглах.
Мэдээллийн төв; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын багууд болон аймгийн ЗДТГ-ын иргэний танхимыг иргэдэд зориулсан дундын оффис өрөө гаргах чиглэлээр арга хэмжээ авч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
5
Намрын мод тариалах, цэнэг усалгаа хийх чиглэлээр иргэдэд болон аж ахуй нэгж, байгууллагуудад заавар зөвлөмж, урилга гарган хугацаанд нь зохион байгуулж ажиллах. "Тарьсан модоо эргэе" аяныг зохион байгуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Хотын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг салбар бүрээр гаргаж танилцуулах. (Инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан эрчим хүч, түлшний мод гэх мэт)
Хотын захирагчийн алба Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
7
Эмнэлэг хяналтын комиссын хуралд хэвтрийн хүнийг хурлаар дуудаж оруулдаг байдлыг таслан зогсоох. Арга барилыг өөрчлөн зохион байгуулах.
Нийгмийн даатгалын хэлтэс биелэлт
8
"Mettle town" хотхоны дулааны санхүүжилтыг шийдвэрлэх асуудлаар холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. (Яаралтай шийдвэрлэх)
Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
2022 онд гэрээгээр гүйцэтгэсэн авто замын эвдрэл гэмтэл засварын ажил, замын тэмдэг тэмдэглээ болон гэрээний хүрээнд хийсэн ажлын тайланг өмнөх дараах зургаар харьцуулан баг бүрээр нь танилцуулга бэлтгэн олон нийтэд суртачлах, цаашид хучилттай замуудын эвдрэл гэмтэлийг хэрхэн засварлах талаар санал боловсруулан танилцуулах.
Орхон АЗЗА ТӨХК Мэдээллийн төв биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-09-05
1
Гурван замын постыг шилжүүлэх, хаана байршуулах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөллийг оруулж ажлын хэсэг гарган газар дээр нь ажиллаж санал танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах талаар ажлын төлөвлөгөө гарган танилцуулах, мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах. (ХХҮГ-тай хамтрах)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Захиргаа, хяналтын хэлтэс; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
3
Шатахуун түгээх станцуудын нүхэн жорлонгуудыг эко жорлон болсон эсэхэд шалгалт хийж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах. Олон нийтэд ажлын үр дүнг мэдээлэх.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
"Эрчим" хорооллын газрын гэрээний асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх.
ГХБХБГ-Захиргаа; Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
5
2023 оны улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын зураг төсвийн асуудалд онцгой анхаарч ажиллах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлээ дутуу хийж ажлаа гүйцэтгэхгүй байгаа байгууллагуудад хуулийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хар жагсаалтад оруулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Орон нутгийн өмчийн газар; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
7
11-р хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, усны алдагдлыг бууруулах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсэг гаргаж зөвшөөрөлгүй дур мэдэн холболт хийсэн айл өрх, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцож мэдээллийг иргэдэд хүргэх.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-08-29
1
А1001, А1002 авто зам болон хотын доторх авто замын засвар үйлчилгээ, нөхөөсийн ажлыг эрчимжүүлэх.
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Аймгийн хөдөө аж ахуйн болон хотын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах. (Инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан эрчим хүч, өвс тэжээлийн фонд бүрдүүлэх, түлшний мод гэх мэт)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
3
Сургууль, цэцэрлэгийн инженерийн шугам сүлжээ болон халаалтын асуудалд онцгой анхаарч бэлэн байдлыг хангах.
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
4
Байгууллага тус бүр өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Удирдлага; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-08-22
1
Авто замын нөхөөсний ажлын үнийн дүнг тооцох, хийгдсэн ажлын чанарт хяналт шалгалт хийж дүгнэлт гаргах.
Хотын захирагчийн алба Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс биелэлт
2
Нийтийн тээврийн цахим системтэй холбоотой асуудлыг газар дээр нь шалгаж дүгнэлтийг танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Авто тээврийн төв биелэлт
3
"Шарилжгүй Эрдэнэт" арга хэмжээ болон түлээ түлшний асуудлыг сайтар зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
4
"Эко" хороололд зөвшөөрөлгүй баригдаж буй барилгуудыг цэгцлэх асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтарч зохион байгуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
5
Чанаргүй, дутуу хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг дуусгах талаар мэргэжлийн байгууллагуудад хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, хяналт тавьж ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
6
2023 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлуудын зураг төсвийг яаралтай хийх.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
7-р хороолол, "Дөмөг" захын урд чөлөөлөгдсөн газруудад орон сууцжуулах төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг яаравчлах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
8
3, 17-р сургууль, шинэ соёлын төв, уурын зуухтай сургууль, цэцэрлэгүүдийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд онцгой анхаарч ажиллах.
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-08-15
1
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлэгдэж буй автобусны хуваарилалт, ашиглалтын асуудлаар санал боловсруулж танилцуулах
Авто тээврийн төв; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
11-р хороололд хийгдэж буй инженерийн шугам сүлжээний ажлыг үргэлжлүүлэхтэй холбоотойгоор трассд орсон ААН, байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлэх
Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хажууд ББ паркийн орон сууцны шугам сүлжээний өргөтгөл, ус, дулааны төлбөрийн асуудлаар холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК ГХБХБГ-Захиргаа; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
4
Эзэнгүй нохой, муур устгах ажлыг эрчимжүүлэх
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
5
Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/549 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, нийт үхэр сүргийг угаалганд бүрэн хамруулах, иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээлэл өгөх ажлыг эрчимтэй зохион байгуулах
Мал эмнэлгийн газар; МЭГ-Захиргаа санхүүгийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХХААГ-Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний алба биелэлт
6
3-р сургуулийн барилгын асуудлыг судалж танилцуулах
7
А1002 авто замын 4 эгнээ уулзварын өргөтгөлийн зураг төсөв, тендерийн асуудлыг яаравчлах
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
8
Махны үнийн асуудлаар иргэдэд мэдээлэх
ШӨХТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-08-08
1
2020 оноос өмнөх хөрөнгө оруулалтын дуусаагүй ажлуудыг цэгцлэх. Тухайлбал: Бүрэнбүстийн ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалах хөв цөөрөм үүсгэх, далан байгуулах, 11-р хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбай, Зэст, Уурхайчин, Хүрэнбулаг багийн явган хүний зам, Уртын гол багийн гүний худаг, Жаргалант сумын төвийн зураг төсвийн ажил, Улаантолгой багийн байрны дотор засварын ажил
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
2021, 2022 оны хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг дуусгах, зарим ажлуудыг эхлүүлэх талаар анхаарч ажиллах /цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаа, эко хорооллын ус дулаан хуваарилах төв, ИШС, дэд бүтэц, 11-р хороолол болон Согоот багийн ус дулаан хуваарилах төв, БОЭТ-ийн цогцос хадгалах байр, эмнэлгийн гадна тохижилтын ажил/
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
БОЭТ-ийн орчмын авто замын нөхөөсний тооцооллыг гаргаж танилцуулах
Орхон АЗЗА ТӨХК
4
ХАА-н өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлын талаарх мэдээллийг танилцуулах
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-08-01
1
Хог хаягдлын нэгдсэн цэгт хэсэгчилсэн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбогдуулж уг цэгт тархан хуримтлагдсан хог хаягдлыг хумих, цэвэрлэх, нөхөн сэргээх ажилд хуваарийн дагуу оролцох
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
2
Сайжруулсан шороон замын төсвийг 2023 оны төсөвт тусгах
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Сууц өмчлөгчдийн холбоод, Орхон АЗЗА ТӨХК зэрлэг ургамал шарилж устгах ажлыг эрчимтэй зохион байгуулах
Орхон АЗЗА ТӨХК; СӨХ-ны салбар зөвлөл Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Хотын бүсэд байгаа малтай айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
5
7 дугаар хорооллын овоолсон шороог тэгшилж янзлах ажлыг дуусгах талаар хяналт тавьж ажиллах
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-07-25
1
Бурхан багшийн сэрэг дүр орчмын зэрлэг ургамлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.
Орон нутгийн өмчийн газар; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
2
Орхон аймгийн хог хаягдлыг бууруулах чиглэлээр хогийн цэгийн ойр орчмын 180 га газарт цэвэрлэгээ хийхээр төлөвлөж байгаа тул төрийн байгууллага, аж ахуй нэгж. Байгууллагууд. Баян-Өндөр сумын иргэдийг оролцуулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч мэдээ, мэдээллийг хүргэж ажиллах.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
3
Ойрын өдрүүдэд үргэлжлэн орж буй борооны улмаас гэр хорооллын багуудад хийсэн инженерийн шугам сүлжээний хийцэлд хяналт шалгалт хийж, суулт өгсөн газруудыг гүйцэтгэгч байгууллагаар засварлуулж, хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
"Даниста" худалдааны төв болон "Хүлэг" хүнсний захын гадна тохижилт, авто зогсоолын асуудалд онцгой анхаарч шаардлагатай арга хэмжээг авч холбогдох хуулийн дагуу албан мэдэгдэл хүргүүлж ажиллах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
5
Хот хоорондын зорчих тээврийн хэрэгслийн үнийн тарифын талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэх сурталчлах ажлыг тогтмол зохион байгуулах. Үндэслэлгүйгээр ачаа тээврийн үнэ нэмж байгаа асуудалд анхаарал хандуулж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.
Авто тээврийн төв Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
"Эрдэнэс Таван Толгой" ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэхээр төлөвлөж байгаа Хүлэмжийн аж ахуйн газрын асуудлыг шийдвэрлэх талаар анхаарч санал танилцуулах.
ГХБХБГ-Захиргаа Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
7
8 дугаар сард зохион байгуулагдах Үндэсний спортын VII наадам болон "Нүүдэлчин Монгол" арга хэмжээнд оролцох ажлын бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад өндөр амжилт үзүүлсэн сурагч, багш нарыг аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэтгэлэгээр урамшуулах, боловсролын зээлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах.
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-07-18
1
Орон нутгийн төсвийн тодотголоор хийгдэх ажлуудын зураг төсвийг Орон нутгийн өмчийн газарт яаралтай хүргүүлэх.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
2
7-р хорооллын газар төлөвлөлт зохион байгуулалтын талаар мэдээ мэдээллийг иргэдэд тогтмол өгч ажиллах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг ГХБХБГ-Захиргаа; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Аймгийн хөдөө аж ахуйн болон хотын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах. (Инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан эрчим хүч, өвс тэжээлийн фонд бүрдүүлэх, түлшний мод гэх мэт)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
4
"Эрдэнэт хивс" ХХК-ийн замын урд талд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах талаар тус байгууллагатай хамтран ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
5
5-3-р байрны оршин суугчаас ирсэн хүсэлтийн дагуу тухайн орон сууцны залгаа "Боззолой" дэлгүүрт өргөтгөл хийж буй асуудалд онцгой анхаарч мэргэжлийн байгууллагуудын үзлэг шалгалтыг хийж ажлын талаар танилцуулах. (Барилгын суурь, инженерийн шугам сүлжээ гэх мэт)
МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Хотын хэмжээнд хог ургамлыг устгах ажилд онцгой анхаарах. (Байгууллага тус бүр өөрсдийн эзэмшлийн 50 метр газрыг хариуцах)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цагдаагийн газар; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-07-04
1
Наадмын талбайн арын авто зогсоолыг чөлөөлж цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийх.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
2
Наадмын талбайн гэрэлтүүлгийн болон камержуулах асуудалд онцгой анхаарч холбогдох төсвийг шийдвэрлэх.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Шуурхай удирдлагын төв биелэлт
3
Хотын хэмжээнд нийт аж ахуй нэгж, байгууллагууд, гэр хорооллын багийн иргэд өөрийн эзэмшлийн 50 метр доторх газарт зэрлэг ургамал устгах ажлыг зохион байгуулах. (Сумдууд зохион байгуулалт хийх)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
4
Хотын доторх авто замын засвар үйлчилгээ нөхөөсийг хийх ажлыг эрчимжүүлэх.
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Хотын хэмжээнд байгаа автобусны шилэн буудлыг "Сим" ХХК-д ашиглуулах чиглэлээр анхаарч ажиллах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Энэ онд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ солих ажил болон цаашид хаана ямар ажил хийхээр төлөвлөж байгаатай холбоотой мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэх ажлыг зохион байгуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
7-р хорооллын газарт дахин төлөвлөлт дээр анхаарч холбогдох хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
8
Хотын хэмжээнд халаалт муу аж ахуй нэгж, байгууллага, сургууль, цэцэрлэгийн асуудалд эртнээс онцгой анхаарч холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.
Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл биелэлт
9
Урт хугацааны амралтын үеэр аж ахуй нэгж, байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр гарган ажиллах. (Аймгийн хэмжээнд баяр наадмын болон ээлжийн амралтын үеэр байгууллагуудын дарга нарын утас нээлттэй бэлэн байх)
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
10
Амралтын өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гал, үер усны аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангуулах талаар эргүүл, шалгалтуудыг эрчимжүүлж хяналт тавьж ажиллах. Мөн инженерийн шугам сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангаж өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах. (Сэлбэг хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмжүүдийн нөөц бүрдүүлэх, шуурхай ажлын хэсгүүдийн бэлэн байдал утсыг тодорхой болгох гэх мэт)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
11
Орон сууцны байрнуудын фасадны болон гудамжны гэрэлтүүлэг дээр анхаарач шуурхай арга хэмжээ авах. (Баталгаат хугацаа нь дуусаагүй тохиолдолд гүйцэтгэгч байгууллагаар засварлуулах)
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-06-27
1
11-р хорооллын дэд бүтцийн төлөвлөлт дээр онцгой анхаарч иргэдээс гарч буй санал хүсэлтийн дагуу газар дээр нь ажиллаж тодорхой арга хэмжээг авч ажиллах. (Эрчим хүчний хэрэглээг нэмэх, газар зохион байгуулалт гэх мэт)
ГХБХБГ-Газрын удирдлагын хэлтэс; ГХБХБГ-Захиргаа; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Их хаадын цуваа хорооллын урд инженерийн шугам сүлжээ тавихаар дээр ухсан нүхийг булж тухайн байгууллагаар гаргасан зардлыг төлүүлэх, хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
3
Аймгийн хэмжээнд хийгдэж байгаа сайжруулсан шороон замд үзлэг шалгалт хийж чанарын шаардлага хангаж байгаа эсэх, иргэдээс гарч буй гомдлыг барагдуулж ажиллах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Байгууллагын удирдлагууд ээлжийн амралттай байх хугацаандаа орлон гүйцэтгэх албан тушаалтныг томилж ажлаа бүрэн хариуцуулж, албан бичгээр аймгийн ЗДТГ-т ирүүлэх. Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрд биелүүлэн ажиллах. (Утас нээлттэй байх)
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
5
Аймгийн баяр наадам зохион байгуулахад онцгой анхаарч, комиссуудыг байгуулах холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулах, бэлтгэл ажлыг хангах. Тайз дэлгэц, хөгжим, техник хэрэгслийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийлгэх, хурдан морины уралдааны замыг шийдвэрлэх.
Цэргийн штаб
6
Жаргалант сумын гудамжны гэрэлтүүлгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх.
Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
7
Жаргалант сумын орон сууцны дээвэрт үзлэг шалгалт хийж зарим засварын ажлыг хийх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт Тарлан толгойн энгэрт тарьсан модны арчилгаа үйлчилгээг сайжруулах. (Гүйцэтгэсэн байгууллагыг холбогдох гэрээний дагуу ажиллуулах)
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Сум дундын ойн анги биелэлт
9
Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг танилцуулах.
Цагдаагийн газар биелэлт
10
Хотын мод бут сөөгийг хэлбэржүүлэх ажлыг дуусгах, Хотын хэмжээнд зэрлэг ургамал устгалын ажлыг зохион байгуулах. Усалгааг тогтмол хийх.
Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
11
Хотын үерийн далан сувгийн хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
12
Төрийн байгууллагуудын үзүүлж буй үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах, мэдээлэх ажлыг багуудын ажлын албаар дамжуулан байгууллагуудтай хамтран хуваарь гаргаж зохион байгуулж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-06-20
1
Орон сууцны дээвэр засварын ажлыг гүйцэтгэгч байгууллагын гэрээний хугацаанд засуулах тал дээр анхаарч ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл биелэлт
2
Есөн-Эрдэнэ зах болон Ачит худалдааны төвийн дундах авто замын зорчих хэсэгт өргөтгөл хийх гэж байгаатай холбоотой Есөн-Эрдэнэ захын хашааг урагш нь татуулах арга хэмжээ авах.
ГХБХБГ-Захиргаа Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
17-р сургуулийн барилгын засварын ажилд онцгой анхаарах. Ажлыг шуурхайлах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Хотын авто замын нөхөөс хийх ажлыг эрчимжүүлэх. А1001 авто зам дагуух нүхэн гарцанд үзлэг хийх.
Орхон АЗЗА ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
А1001, 1002 авто замын дагуу тохижилт үйлчилгээний төлөвлөлтийн талаар анхаарч цаашид ямар арга хэмжээ авч ажиллах талаар танилцуулж холбогдох шийдвэрийг гаргуулах. (Ногоон байгууламж болон авто замын трассыг батлуулах)
ГХБХБГ-Захиргаа Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Барилгын түр хашаа болон гэр хорооллын хашааг дээврийн төмрөөр хийлгэхгүй байх талаар анхаарч иргэдэд мэдээлэл хүргүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
7
Цахилгаан эрчим хүчний шугам, кабелийн шонгуудад үзлэг шалгалт хийх. (Гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх)
Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК биелэлт
8
Сайжруулсан шороон замын асуудалд онцгой анхаарч ажиллах. (Стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэх)
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
Байгууллагын удирдлагууд ээлжийн амралттай байх хугацаандаа орлон гүйцэтгэх албан тушаалтныг томилж ажлаа бүрэн хариуцуулж, албан бичгээр аймгийн ЗДТГ-т ирүүлэх. Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухай бүрд биелүүлэн ажиллах. (Утас нээлттэй байх)
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
10
Хотын үерийн далан сувгийн хэвийн үйл ажиллагааг шалгах холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
11
Аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гал, үер усны аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангуулах талаар эргүүл, шалгалтуудыг эрчимжүүлж иргэдэд мэдээ мэдээлэл тогтмол хүргүүлэх. (Сэлбэг хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжүүдийн нөөц бүрдүүлэх, шуурхай ажлын хэсгүүдийн бэлэн байдлыг хангах утсыг тодорхой болгох гэх мэт)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Цагдаагийн газар; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
12
Амьд мал худалдаалах асуудалд онцгой анхаарч нэгдсэн цэгт төвлөрүүлэх чиглэлээр анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Цагдаагийн газар Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-06-13
1
Аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, Засгийн газрын 11-11 төвөөс шилжүүлсэн болон 7035-3511 утсаар ирүүлж буй өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэнд онцгой анхаарах. (Биелэлт тодорхой байх, иргэнд хариу өгсөн байх)
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс биелэлт
2
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бэлтгэл ажлыг сайтар хангаж зохион байгуулах.
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
3
А1001, А1002 замын дагуу газар эзэмшигчдийг тодруулж зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Орхон аймгийн ойн сан бүхий газруудад хортон шавж устгах ажлыг зохион байгуулахад шаардлагатай зардлын асуудлыг шийдвэрлэх. (Ойрын хугацаанд)
Сум дундын ойн анги Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
5
www.erdenet.mn цахим хуудсанд байгууллагын болон албан хаагчдын талаарх мэдээ мэдээллийг шинэчилж оруулах. (Өрөөний утасны дугаар, цахим шуудан гэх мэт)
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
6
Наадмын талбайн тохижилт засвар үйлчилгээний асуудалд онцгой анхаарч шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах. Комиссуудын ажлыг эрчимжүүлэх.
Цэргийн штаб Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
Хотод мал оруулахгүй байж хязгаарлалтын бүсэд малчин өрхүүдийг буулгахгүй байхад онцгой анхаарах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
8
Гарааны бизнесийн зээл олголтын талаарх мэдээлэл хүргэх болон холбогдох сургалтыг чанартай зохион байгуулах.
Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
9
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүртээмжийн асуудлаар баг бүрт судалгаа хийж танилцуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба биелэлт
10
Баян-Өндөр сумын Яргуйт багийн Толгодын 9-р гудамжны хашаанд хөрөө рам, Шанд багийн 20-р гудамжны хашаанд барилгын кольцо, таг хийдэг үйлдвэрлэл явуулж байгаад ажлын хэсэг гаргаж шалгаж иргэдийн амгалан тайван амьдрах эрх зөрчигдсөн тохиолдолд зогсоох, хаах арга хэмжээ авах.
МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-06-06
1
А1001, 1002 авто замын дагуу тохижилт үйлчилгээний төлөвлөлтийн талаар анхаарч ажиллах. Хүнд даацын авто машин зогсоохгүй байх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах зөрчлийг арилгаж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цагдаагийн газар биелэлт
2
Аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, Засгийн газрын 11-11 төвөөс шилжүүлсэн болон 7035-3511 утсаар ирүүлж буй өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэнд онцгой анхаарах. (Биелэлт тодорхой байх)
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
3
А1001, А1002 замын дагуух авто зогсоолыг зориулалтын дагуу ашиглах талаар анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнд нийтийн бие засах газар байгуулах талаар анхаарч ажиллах.
Эрдэнэт ЦХ биелэлт
5
"Төмөр трансс" ХХК-ийн газрын асуудлаар тодорхой мэдээлэл танилцуулж цаашид ямар арга хэмжээ авч ажиллах чиглэлээр тодорхой санал танилцуулах. (Наадмын талбайн зүүн талд)
ГХБХБГ-Захиргаа Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Залуучуудын оролцоо сургалтын талаар багийн ажлын албаар дамжуулан мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХХҮГ-Уд. биелэлт
7
Аймгийн баяр наадам, зохион байгуулах ажлын хэсгүүдийг байгуулж аймгийн ИТХ-ын зөвлөлийн хурлаар хороо байгуулах асуудлыг танилцуулж бэлтгэл ажлыг хангах.
Цэргийн штаб Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Аймгийн хэмжээнд иргэдэд худалдаалах түлээний нөөц бүрдүүлэх асуудалд онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар биелэлт
9
А1001, 1002 авто зам дагуух сурталчилгааны самбарыг шинэчлэх орчин үеийн шийдлийг ашиглах чиглэлээр анхаарч ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
10
Нийтийн тээврийн автобуснуудын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд онцгой анхаарч тогтмол хяналтыг тавьж ажиллах.
Авто тээврийн төв; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-05-30
1
А1001, 1002 авто замын дагуу тохижилт үйлчилгээний төлөвлөлтийн талаар анхаарч цаашид ямар арга хэмжээ авч ажиллах талаар танилцуулж холбогдох шийдвэрийг гаргуулах. (Ногоон байгууламж болон авто замын трассыг батлуулах)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
2
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Шинээр баригдаж буй орон сууцны хорооллуудын гадна фасадны өнгийг нь орон сууцны хорооллоор өнгөтэй ойролцоо адилхан байх тал дээр анхаарч ажиллах. (Цаашдаа нэгдсэн бодлоготой байх)
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гадна талд павильон тавиулахгүй байх арга хэмжээг авч ажиллах, нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах. (Адил загвартай болгох)
Эрдэнэт ЦХ Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Орон нутгийн өмчийн газар; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
А/1001, 1002 авто зам дагуу болон бусад цэгт зөвшөөрөлгүй байршуулсан дугуй засвар, тамхины цэг, хуушуур, бэлэн хоолны худалдааг цэгцлэх талаар анхаарч ажиллах. (Хуулийн хүрээнд холбогдох арга хэмжээг авах)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-05-23
1
Аймгийн баяр наадам зохион байгуулахад онцгой анхаарч, ажлын хэсгүүдийг байгуулах, холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулах бэлтгэл ажлыг хангах.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Цэргийн штаб
2
Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулах.
ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
3
Томуу томуу төст өвчний тархалт их байгаа тул 0-6 насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн ажиллах цагийг уян хатан нөхцөлөөр ажиллуулах, цахимаар ажиллах нөхцөл бололцоог хангаж өгөх.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Иоффис нэгж; МХГ-Удирдлага; Мэдээллийн төв; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
4
"Сэтгэлийн анир" төслийн хүрээнд эхлүүлсэн ерөнхий боловсролын сургуулиудад сэтгэлзүйч ажиллуулахыг эрчимжүүлэх.
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-05-16
1
Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гадна талд павильон тавиулахгүй байх арга хэмжээг авч ажиллах, нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах.
Эрдэнэт ЦХ Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Орон нутгийн өмчийн газар; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Иргэдээс ирүүлж буй санал хүсэлтийн дагуу 4-р микрийн есөн давхар байрнуудын дундуур явсан авто замын хөдөлгөөнийг нэг чигийн урсгалтай болгох эсэх талаар тодорхой үзлэг хийж иргэдэд мэдээллийг хүргэх.
Цагдаагийн газар Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
А1001, А1002 авто зам болон хотын замуудад үзлэг хийж нөхөх ажлыг яаралтай хийж эхлэх. Мөн авто замын хөвөөг янзлах.
Орхон АЗЗА ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Хотын үерийн далан сувгийн хэвийн үйл ажиллагааг шалгах холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Иргэд, аж ахуй нэгжүүд мод тарьж байгаатай холбогдуулан арчилгаа усалгааг цаг алдахгүй хийж байх. Мөн ирэх оны төсөвт усалгааны машин авах талаар төсвийн тооцоог холбогдох хэлтэст хүргүүлэх.
Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-05-09
1
Дэнж, Эрдэнэ багийн авто замд үзлэг хийж шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх мөн ирэх оны төсөвт авто замын суурь солих ажлын зураг төсвийг хийж санал танилцуулах.
Орхон АЗЗА ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
"Ногоон Эрдэнэт" хөтөлбөрийн хүрээнд Хилийн цэргийн ангитай хамтран ажиллах холбогдох гэрээний дагуу ногоон байгууламж нэмэгдүүлж байгаа талаарх мэдээ мэдээллийг иргэдэд хүрэх.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Мэдээллийн төв; Сум дундын ойн анги; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
26-р цэцэрлэгийн баруун талын авто замд зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тэмдэг тэмдэглэгээ, тусгай зориулалтын гэрлэн тохио шинээр байрлуулах.
Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар биелэлт
4
Хөрөнгө оруулалтын ажилд өгч буй залуучуудын саналыг онцгой анхаарч зураг төсвийг хийх. (Ясли, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоглоомын талбай гэх мэт)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Орхон аймгийн Тогоочдын холбоотой хамтран Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн павильонуудыг ашиглаж худалдаа үйлдвэрлэл явуулах чиглэлээр гэрээ байгуулж ажиллах.
Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Аймгийн Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтран ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах. (Оюутан залуучуудын дунд)
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ХХҮГ-Уд. биелэлт
7
Хотын болон гэр хорооллын зэрлэг ургамлыг устгах ажилд онцгой анхаарч эртнээс ажлаа зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
8
Хяналт шалгалтын ажлыг явуулахдаа зөвлөгөө мэдээлэл, дэмжлэг үзүүлэх чиглэл рүү хандуулж ажиллах.
МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-05-02
1
Эко хорооллын орон сууцны гэрчилгээтэй холбоотой үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд хүргэх.
Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
2
А1001, А1002 авто зам дагуу цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийж ажиллах. Ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах.
Орхон АЗЗА ТӨХК ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
3
Явуулын хоол үйлдвэрлэл болон наадмын талбайн арын авто зогсоолд ногоо зарах иргэдэд зориулж жишиг үйлчилгээ бий болгох чиглэлээр зураг гаргаж танилцуулах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
4
Аваарийн байдалтай байгаа солих шаардлагатай инженерийн шугам сүлжээний зураглалыг иргэд оршин суугчдад танилцуулж мэдээллийг тогтмол өгч байх.
Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Ойр орчмын эзэнгүй дүүргийн хог хаягдал болон сэг зэм устгах, ариутгах ажлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба ХХҮГ-Уд. биелэлт
6
Улс орон даяар хийгдэж буй Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн талаарх мэдээ мэдээллийг иргэдэд тогтмол өгч чирэгдэл учруулахгүй зохион байгуулах талаар анхаарч ажиллах.
ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
7
Хаврын мод тариалах, цэнэг усалгаа хийх чиглэлээр иргэдэд болон аж ахуй нэгж, байгууллагуудад заавар зөвлөмж урилга гарган хугацаанд нь зохион байгуулж ажиллах. Мөн ойн нөхөрлөл иргэн аж ахуй нэгжээс суулгац худалдан авах эсэх талаар ойлгомжтой мэдээллийг иргэдэд өгөх.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
8
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын чиглэлээр аймаг орон нутгийн санхүүжилтээр хийгдэж буй ажил болон хийгдэхээр төлөвлөж буй ажлуудын талаар Багийн засаг дарга нарт нэгдсэн ойлголтыг тогтмол өгч ажиллах. Батлагдаагүй мэдээ мэдээллийг цахим орчинд иргэдэд түгээхгүй байх талаар онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
9
Иргэдээс санал авч буй 2023 онд Орон нутгийн төсвөөр хийгдэх ажлуудын жагсаалтыг эрэмбэлэх. (Залуучуудын саналыг тусгах)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-04-25
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-04-25
1
Иргэдээс гарч буй саналын дагуу Хөх Монгол цогцолборын хашааг буулгах эсэх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нээлттэй болгох чиглэлээр тооцоо судалгааг танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Орон нутгийн өмчийн газар; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Хотын хэмжээнд ажиллаж буй камер ашиглалтыг сайжруулах ил задгай хог хаягдлыг бууруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч иргэдэд мэдээлэл хүргэж ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Шуурхай удирдлагын төв биелэлт
3
Хаврын тариалалтын ажилд анхаарч хугацаанд нь шуурхай зохион байгуулах.
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Жаргалант сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Хөрөнгө оруулалтын ажилд өгч буй залуучуудын саналыг онцгой анхаарч 2023 оны орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын ажилд тусгах.
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
5
Ус, дулаан, цахилгааны төлбөрийг иргэдийн цалин буух өдрүүдтэй уялдуулан авдаг байх чиглэлээр анхаарч холбогдох гэрээнд өөрчлөлт оруулж ажиллах.
ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
"Чадварлаг-Монгол" хүн хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн албан хаагчдыг ажлын байран дээр нь ажлын цагаар орчин үеийн техник технологи ашиглах, суралцах, хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн манлайлж ажиллах.
АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БОЭТ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; МХГ-ТЗЭУХ; НБХ; НДХ; НҮА; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СТСХ; СХДАА; ТЗУХ; ТХ; УБХ; ХБТХОХ; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ХШҮХ; ХЭЗХ; ЦНБГ; ШША; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭУДТС; ЭШУТП биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-04-18
1
Засаг даргын захирамж гаргаж зөвшөөрөлгүй баригдаж байгаа өргөтгөлийн ажил, орон сууцны байрнуудын даацын хана нурааж байгаа болон явган хүний зам, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд дур мэдэн барилга байгууламж, өргөтгөж хашаа барьсан газруудын зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч ажиллах. (6-9-р байрны хажуу талд гэх мэт)
Хотын захирагчийн алба ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс биелэлт
2
Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнд иргэд нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх нөхцөл боломжийг нээж өгөх.
Эрдэнэт ЦХ Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Хотын төвд мал орж байгаа асуудал дээр онцгой анхаарч холбогдох шийдвэрийг гаргаж, ямар арга хэмжээ авч ажиллах талаар танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар биелэлт
4
Энэ онд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ солих, цаашид хаана ямар ажил хийхээр төлөвлөж байгаатай холбоотой мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэх ажлыг зохион байгуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Эрчим хороолол барих асуудалд онцгой анхаарч инженерийн шугам сүлжээ хэрхэн татах талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах.
Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
6
Аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй төлөвлөгөөт аянд байгууллага тус бүр идэвхтэй оролцох. Үр дүнг танилцуулах.
АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БОЭТ; БТСГ-Захиргаа; БШУГ-ЗАА; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; МТ; МХГ-ТЗЭУХ; МЭГ-Уд.; НБХ; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; Орхон АЗЗА; СГСГЗ; СТАТ; СТСХ; СУГ; Сум дундын ойн анги; СХДАА; СХХ; СӨХСЗ; ТХ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; ХБТХОХ; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ХШҮХ; ХЭЗХ; ЦГ; ЦНБГ; ШША; ШШГГ; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-УТХ; ЭМДХ; ЭУДТС биелэлт
7
Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр Малд хийгдэж буй вакцинжуулалтын мэдээ мэдээллийг иргэдэд тогтмол өгч байх.
Мал эмнэлгийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-04-11
1
"Ногоон Эрдэнэт" төслийн хүрээнд мод тарих ажлын гэрээ хийсэн аж ахуй нэгж, байгууллагуудын ажлын бэлтгэл болон бусад мэдээллийг танилцуулах.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
2
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулахад байгууллага тус бүр шаардлагатай техник хэрэгслээ гаргаж хамтран ажиллах. Хүчний байгууллага албан хаагчдаа татан оролцуулах. Хүнсний дэмжлэг болон бусад төрлийн халамж авдаг айл өрх бүрийг хамруулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Гэр бүлийн ордон; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Номын төв; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон АЗЗА ТӨХК; Орхон аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шуудан үйлчилгээний газар ТӨХК; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
3
Эрдэнэт хотын хэмжээнд баригдаж буй барилгын ажлууд дээр чанар, цалин хөлс олголт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд зөвлөмж өгөх ажлын хэсгийг байгуулан ажиллах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Ногоон байгууламжийн нөхөн сэргээлт хийх ажлуудын жагсаалтыг гаргаж холбогдох байгууллагатай хамтран арга хэмжээг авч ажиллах. (1-р микрийн авто зам дагуу "Тавин лан" ХХК-ийн хийсэн ажил гэх мэт)
Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; СӨХ-ны салбар зөвлөл; Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Усны үнийн талаар иргэдэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэл өгөх.
Мэдээллийн төв Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
6
Хог ачилтын үнийн тухай болон хальтиргаа гулгааны үед цацдаг давс бодисын талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэж ажиллах. Цас орсон тохиолдолд ажлын зургийг сайн тооцож ажиллах, хорооллын болон сургууль, цэцэрлэгийн бүс орчимд цэвэрлэгээ хийж байх.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Хотын захирагчийн алба биелэлт
7
Говил багт байрлах барилгын суурийг буулгах төсвийн тооцоо хийж танилцуулах. Хур хогийг цэвэрлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
8
Орон сууцны дээврийн засварын ажлыг онцгой анхаарч гүйцэтгэлийн ажилд хяналт тавих. Иргэдээс ирүүлж буй гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх. (Дээврээс ус орсон асуудлаар)
СӨХ-ны салбар зөвлөл; Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
Орхон аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал, ажлын байрны захиалга, хөдөлмөрийн хөлсний статистик тоон мэдээллийн харьцуулж бодит мэдээллийг хүргэх.
ХХҮГ-Уд. Статистикийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-04-08
1
dsfsdfdsfsdfsd
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-04-04
1
Сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудаас гарч буй саналыг аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газарт нэгтгэж уламжилдаг байх тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
2
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд байгууллага тус бүр төлөвлөгөө гаргаж ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; ХХҮГ-Уд. Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Удирдлага; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
3
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах, гудамж талбайг ариутгах талаар ажлын төлөвлөгөө гарган танилцуулах. (Мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
4
Эрдэнэт хотын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй форум, хэлэлцүүлэг, арга хэмжээнээс гарсан санал санаачилгад тулгуурлан ажлын төлөвлөгөө гаргаж үр дүнд хүргэж ажиллах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээний байгууллагын гэрээг сунгах асуудлыг төрийн албан хаагч цахимаар сунгадаг болох чиглэлээр санал танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Авто тээврийн төв; Архивын тасаг; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон АЗЗА ТӨХК; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ-Татварын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс биелэлт
6
Иргэдээс гаргасан санал хүсэлт, гомдлыг иргэний нийгмийн байгууллагуудаар хянуулдаг, шалгуулдаг байх талаар анхаарч ажиллах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
7
Иргэдээс орон сууцны асуудлаар өргөдөл ихээр гаргаж байгаа тул аймгийн хэмжээнд орон сууцны харилцааг зохицуулсан журмыг (Түрээслээд өмчлөх гэх мэт) тодорхой ойлгомжтой болгох.
Орон нутгийн өмчийн газар Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-03-28
1
Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хорооллуудын орчинд бохирдол хур хог бий болгохгүй байх, авто машин зорчих хэсэгт тогтмол усалгаа хийлгэж хайрга дэвсүүлэх. (Уурхайчин хороолол, 1А, 2А хороолол, 7-р хорооллын барилга гэх мэт)
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
2
Хотын үерийн далан сувгийн хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.
Онцгой байдлын газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Хотын ногоон байгууламж болон авто зам өргөтгөх газруудыг хамгаалалтад авах тухай санал танилцуулж холбогдох шийдвэрийг гаргуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
4
Олон жил болж байгаа орон сууцны хорооллуудын дунд өргөтгөл болон барилга барих тусгай зөвшөөрөл олгохгүй байх талаар хангагч байгууллагууд онцгой анхаарч ажиллах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг МХГ-Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөр хяналтын хэлтэс; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ЭБЦТС - Бичиг хэрэг; ЭБЦТС - ТБХ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
5
Ерөнхий боловсролын сургууль дээр хүүхэд оролцооны өрөөг бий болгох.
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
6
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар сургуулиудад авч өгсөн лего робот болон зарим төрлийн техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг сургалтын орчинд ашиглуулах чиглэлд онцгой анхаарч хяналт хийж ажиллах.
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
7
Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан Баян-Өндөр сумын 14-р сургуулийн өргөтгөлийн дүгнэлттэй холбоотой буулгах зардлын тооцоо болон сургуулийн өргөтгөл барих ажлын зураг төсвийг гаргаж танилцуулах.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
8
Төрийн албан хаагчдыг ажлын байран дээр нь ажлын цагаар орчин үеийн техник технологи ашиглах суралцах, хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх. (Багш, эмч гэх мэт)
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-03-21
1
Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хорооллуудын барилгууд дээр хяналтын камер бий болгох нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж эрчимжүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр зөвлөгөөг тогтмол хүргүүлэх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг ГХБХБГ-Захиргаа; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс биелэлт
2
Ажилтан, албан хаагчдын харилцаа хандлага дээр онцгой анхаарч ажлын зөв зохион байгуулалт хийж, мэдээ мэдээллийг ойлгомжтой байдлаар иргэдэд хүргэж байх тал дээр ахиц гаргаж ажиллах.
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
3
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд түлээ түлш, тамхи худалдан борлуулж байгаа авто замын дагуу байрлалтай цэгүүдийг цэгцлэх ажлыг зохион байгуулах. (Үерийн далан хаах, суваг, шуудуу, авто зам өргөтгөх траст ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгохгүй байх)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
4
Жаргалант сумын Дулааны станцын боловсон хүчний асуудалд онцгой анхаарах. Мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авч хэрэгжүүлэх. Ажилчдыг сургаж бэлтгэх. (Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцтай хамтрах)
Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
5
Жаргалант сумын иргэдээс гаргасан саналыг нэгтгэн орон нутгийн зүгээс шийдэх боломжтой ажлуудын жагсаалт гаргаж ирүүлэх.
Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
ЦНБГ-ын харьяа хүлэмжийг өөр газар нүүлгэх тал дээр холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж санал танилцуулах.
Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа биелэлт
7
Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын багууд, иргэдэд хөрөнгө оруулалтын ажлаа сурталчлах 2023 онд аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг иргэдээс авах ажлыг сумдтай хамтран зохион байгуулах хуваарь гаргаж танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
8
"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд "Гэр бүлийн цэцэрлэгт хүрээлэн"-г үүсгэн байгуулах чиглэлээр газрын судалгаа хийж танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
Орхон аймгийн хэмжээнд эдийн засгийн суурь судалгааг мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авч яаралтай эхлүүлэх.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
10
Баян-Өндөр сумын 14-р сургуулийн өргөтгөлийн дутуу барилгатай холбоотой мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран дүгнэлт гаргаж танилцуулах. (Цаашид үргэлжлүүлэн барих боломжтой эсэх)
МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-03-14
1
Төрийн байгууллагын хооронд уялдаа холбоог сайжруулан ажиллах. Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, өргөдөл гомдол, тайлан мэдээг тухай бүрд ирүүлж байх.
Их шүтээн цогцолбор; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон АЗЗА ТӨХК; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд. биелэлт
2
Усны үнийн талаар иргэдэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэл өгөх.
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
3
Орон сууцны байрны лифтийг СӨХ-дод шилжүүлж засвар үйлчилгээг хийлгэж байх талаар судалгаа хийж танилцуулах.
4
А1001, А1002 авто зам болон хотын дотор замд үзлэг шалгалт хийж зарим шаардлагатай хэсэгт нөхөөс хийх, замын хөвөөг засварлах.
Орхон АЗЗА ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
5
Хүүхдийн автобусыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тооцоо судалгааг хийх. Шинээр явуулах чиглэл маршрутын судалгааг нэгтгэн жагсаалт гаргаж танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хорооллуудын барилгын ажилтай холбогдуулан хүнд даацын авто машинууд ихээр явж авто замуудыг эвдэлж байгаа асуудалд хяналт шалгалт хийж тухайн байгууллагаар авто замыг засварлуулах. Тоос шороог дарж усалгаа хийлгэж байх тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Авто тээврийн төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар биелэлт
7
Гал унтраах 68-р анги дээр ажлын хэсэг гарган ажиллаж орчин нөхцөлийг сайжруулах, нисдэг тэрэг буулгах зориулалтын талбай байгуулах, өвлийн спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр мөсөн талбай байгуулах гэх мэт асуудлыг судлан танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Онцгой байдлын газар; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
8
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/119 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэн ажиллах.
АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БОЭТ; БТСГ-Захиргаа; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; Их шүтээн цогцолбор; МТ; МХГ-ТЗЭУХ; МХГ-Уд.; МЭГ-Уд.; НБХ; НДХ; НТ; НҮА; ОБГ; ОНӨГ; Орхон АЗЗА; СТАТ; СТСХ; СУГ; СХДАА; СХХ; ТЗУХ; ТХ; ТХ-ЗХТ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; УЦУОШТ-Уд.; ХБТХОХ; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-ЗАА-н алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ХШҮХ; ХЭЗХ; ЦГ; ЦДҮС; ЦНБГ; ШУТөв; ШША; ШШГГ; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭДЦС; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-УТХ; ЭУДТС; ЭШУТП биелэлт
9
Амьсгалын замын томуу, томуу төст өвчний дэгдэлт эрчимжиж байгаа тул мэргэжлийн байгууллагууд урьдчилан сэргийлэх, дархлааг хэрхэн дэмжих чиглэлээр тодорхой мэдээлэл зөвлөмжийг хэвлэл мэдээллийн байгууллага, цахим орчинд иргэдэд тогтмол хүргэх.
ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Жаргалант сумын ЗДТГ; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
10
Эрдэнэт хотын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй форум, хэлэлцүүлэг эвент арга хэмжээнээс гарсан санал санаачилгад тулгуурлан ажлын төлөвлөгөө гаргаж үр дүнд хүргэж ажиллах.
АТТ; БОАЖГ; БОЭТ; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; МТ; МХГ-ТЗЭУХ; НБХ; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СТСХ; СХДАА; СХХ; ТЗУХ; ТХ; УБХ; ХБТХОХ; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ХШҮХ; ХЭЗХ; ЦДҮС; ЦНБГ; ШША; ШШГГ; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭДЦС; ЭУДТС; ЭШУТП биелэлт
11
Орхон аймгийн хэмжээнд эдийн засгийн суурь судалгааг хийх.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
12
2023 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын жагсаалтыг нэгтгэн бэлэн болгох. 4 дүгээр сарын 1-ний дотор холбогдох программд шивж оруулах. (УИХ гишүүд болон холбогдох дээд газруудтай уялдаа холбоотой ажиллах)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
13
Ойр орчмын эзэнгүй дүүргийн хог хаягдал болон сэг зэм устгах, ариутгах ажлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХҮГ-Уд. биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-03-07
1
Орлогод нийцсэн орон сууцны ажлын явцыг олон нийтэд мэдээлэх шаардлагатай асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр ХББЗА-тай хамтран ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
2
Хангагч байгууллагын удирдлагууд иргэдийн зүгээс түгээмэл асууж байгаа асуултад ойлгомжтой хариулт өгч хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах. (Усны төлбөр, хог ачилт, цахилгаан, лифт, нийтийн тээвэр, гэрэлтүүлэг гэх мэт)
Авто тээврийн төв; Хотын захирагчийн алба; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭБЦТС - Хэлтэс, албаны дарга; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
3
Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зарим авто зам дагуух автобусны буудлыг шилжүүлэх чиглэлээр судалгаа хийж санал танилцуулах.
Авто тээврийн төв; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Цагдаагийн газар биелэлт
4
А1001, А1002 авто замын зарим шаардлагатай хэсэгт нөхөөс хийх, замын тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах. (Эко хороолол, түрээсийн орон сууц орчим гэх мэт)
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба Цагдаагийн газар биелэлт
5
2022 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын талаарх мэдээллийг Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын багуудын ажлын албаны албан хаагчдад өгч иргэд олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Хөрөнгө оруулалтын ажил болон аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний талаар иргэдэд тогтмол мэдээллийг хүргэж ажиллах тал дээр онцгой анхаарах. (Агентлагууд ажлаа сурталчлах)
Мэдээллийн төв Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Удирдлага; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-02-28
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-02-28
1
2023 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын жагсаалтыг нэгтгэн бэлэн болгож 3 дугаар сарын 15-ны дотор холбогдох программд шивж оруулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Уурын зуухаар халаалт авдаг сургууль, цэцэрлэг болон Жаргалант сумын Дулааны станцын боловсон хүчний асуудалд онцгой анхаарах. Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран сургалтуудыг зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргаж батлуулах.
Хотын захирагчийн алба БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭБЦТС - Хэлтэс, албаны дарга; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
3
2022 онд шинээр хэрэгжих хууль тогтоомжуудыг иргэдэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
4
Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр БОЭТ, Медипас эмнэлэгт хийгдэж болох эмчилгээний талаар саналыг гаргаж Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлэх. Мөн эмнэлгийн зориулалт бүхий зочид буудал барих чиглэлээр судалж санал танилцуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
5
Иргэдээс ирүүлж буй санал хүсэлтийн дагуу тус байгууллагын хэрэглэгчдийн дуудлага хүлээн авах тусгай дугаарын утсыг тогтмол ажиллуулах, дуудлага бүрийг авч байх тал дээр онцгой анхаарч шинэ түвшинд зохион байгуулж ажиллах.
ЭБЦТС - Удирдлага; ЭБЦТС - Хэлтэс, албаны дарга; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Энэ онд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ болон авто замын өргөтгөлийн ажилтай холбоотой тухайн гүйцэтгэгч байгууллагуудын бараа материал татан авсан тохиолдолд урьдчилгаа санхүүжилт олгож байх тухай асуудлыг судлан танилцуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
7
А1001, А1002 болон хотын авто замын эвдрэл гэмтэл, замын хөвөө зэргийг засах ажлын бэлтгэлийг ханган ажиллах. (Материал татан авалтыг хийх)
Орхон АЗЗА ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-02-21
1
Он дамжиж хийгдэж байгаа ажлууд дээр анхаарч үүрэг даалгаврын биелэлтүүдийг нэгтгэж ирүүлэх. (Сумтай холбоотой)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Жаргалант сумын Дулааны станцын боловсон хүчний асуудалд онцгой анхаарах. Мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авч хэрэгжүүлэх. Мөн тус байгууллагын ТУЗ-ийг байгуулах.
Жаргалант сумын ЗДТГ Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Энэ онд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ болон авто замын өргөтгөлийн ажилтай холбоотой тухайн гүйцэтгэгч байгууллагуудын бараа материал татан авалтанд онцгой анхаарч хяналтыг тогтмол хийж ажиллах. (Материал татан авсан тохиолдолд зөвгөөрөл олгох)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Тендерийн ажлуудыг шуурхайлах тал дээр онцгой анхаарах. (3 дугаар сарын 1-ний дотор зарлаж дууссан байх)
Орон нутгийн өмчийн газар Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
5
Иргэдээс ирүүлж буй санал хүсэлтийн дагуу тус байгууллагын хэрэглэгчдийн дуудлага хүлээн авах тусгай дугаарын утсыг тогтмол ажиллуулах, дуудлага бүрийг авч байх тал дээр онцгой анхаарч шинэ түвшинд зохион байгуулж ажиллах.
Хотын захирагчийн алба; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭБЦТС - Хэлтэс, албаны дарга; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
6
Золбин нохой, муур устгах талаар бодитой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх. (Орон сууцны подвальд нохой, муур, шувуу орж байгаа хэсгийг таглах гэх мэт)
СӨХ-ны салбар зөвлөл; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Мал эмнэлгийн газар; Хотын захирагчийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба биелэлт
7
Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтэй холбоотой ажиллах нэгжийн тооцоо судалгааг гаргаж ажиллах. Мөн Вокзалын чиглэлд тогтмол автобус явуулах талаар судалгаа хийж танилцуулах.
Авто тээврийн төв Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
8
Хөдөө аж ахуйн хаваржилттай танилцах ажлаар хөдөө ажилласан Ажлын хэсгийн тайлан мэдээг ирүүлэх.
ХХААГ-Уд.; ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
9
Орон нутгийн төсвөөс цалин авч ажиллаж байгаа ажилтнуудын тайлан мэдээг гаргаж ажлын үр дүнг танилцуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; ХХҮГ-Уд. биелэлт
10
Эх хэл Эрдэнэт хөтөлбөр батлагдсантай холбоотой хос бичигтэн болох талаар байгууллага тус бүр анхаарч төлөвлөгөө гарган ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Удирдлага; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
11
Уртын гол багт баригдаж буй 260 айлын орон сууцтай холбоотойгоор иргэдийг хуурч мэхлэх эдийн засгийн хохирол учруулах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж хэвлэл мэдээлэл болон олон нийтийн цахим мэдээллийн хэрэгслээр сэрэмжлүүлэг мэдээг тогтмол хүргэх.
Орон нутгийн өмчийн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Мэдээллийн төв; Цагдаагийн газар биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-02-14
1
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд түлээ түлш, тамхи худалдан борлуулж байгаа авто замын дагуу байрлалтай цэгүүдийг цэгцлэх ажлыг зохион байгуулах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
2
Сургууль цэцэрлэгийн бүс орчмын аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд тодорхой стандартад нийцүүлж зураг төсөв хийлгэж танилцуулах. (Явган зам, авто замын гарц, тэмдэг тэмдэглэгээ, гэрэлтүүлэг, камержуулалт гэх мэт)
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Төрийн байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт аудит хийсэн дүнг танилцуулж холбогдох хуулийн хүрээнд арга хэмжээ авч зөрчлийг арилгах. (Ил тод болгох) Байгууллагуудын төсвийн сахилга батыг сайжруулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллах.
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба биелэлт
4
Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг бусад хөтөлбөртэй уялдуулах. Техник технологийн шийдлийг ашиглаж сурталчилгааг олон нийтэд хүргэх Ажлын хэсгийг байгуулан ажиллах. (QR код бүхий хотын танилцуулга гаргах гэх мэт)
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар биелэлт
5
Хотын гэрэлтүүлгийг сайжруулах нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. (Лазер гэрэлтүүлэг бүхий авто замын гарц, тэмдэг тэмдэглэгээг бий болгох ажлыг судлан танилцуулах)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Цагдаагийн газар биелэлт
6
Томоохон аж ахуй нэгж, байгууллагуудтай 2022 онд хамтран ажиллах гэрээг байгуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах. (Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ, Эрдмин, Ачит-Ихт компани гэх мэт)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
7
Галт тэрэгний аялал зохион байгуулж ажиллах талаар холбогдох байгууллагуудтай санал солилцох албан бичиг явуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Эрдэнэт төмөр зам биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-02-07
1
Орон нутгийн төсвийн тодотголын асуудалд анхаарч бэлтгэл хангах.
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
2
Баян-Өндөр сумын 3-р сургуулийн барилгын ажилтай холбоотойгоор зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, Ажлын хэсэг байгуулан ажиллах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба биелэлт
3
17-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын асуудалтай холбоотойгоор төгсөх ангийн сурагчдад давтлага өгөх нөхцөл байдлыг хангаж багийн соёлын төвд анги танхим гарган зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Нийгмийн бодлогын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ биелэлт
4
17-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын асуудлаар Урагшлах ХХК-тай хуулийн дагуу хариуцлага тооцож гарсан хохирлыг барагдуулах. (Ажлыг шуурхайлах)
Хууль, эрх зүйн хэлтэс БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар биелэлт
5
Тендерийн ажлуудыг шуурхайлахад онцгой анхаарах. (3-р сарын 1-ний өдөр гэхэд зарлаж дууссан байх)
Орон нутгийн өмчийн газар Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Шинжлэх ухааны акедеми, их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж танилцуулах.
Нийгмийн бодлогын хэлтэс БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-01-31
1
Орхон аймгийн хэмжээнд гэрэлтүүлгийг сайжруулах тал дээр онцгой анхаарч цогц байдлаар зураг төсөв гаргаж танилцуулах. (Сургууль орчмын бүс болон байр хооронд шинэ технологи нэвтрүүлэх)
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
2
Жаргалант сумын Дулааны станцын боловсон хүчний асуудалд онцгой анхаарах. Мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авч хэрэгжүүлэх. (ЭДЦС-аас ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдийн дүгнэлт гаргуулах)
Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
3
Сар шинийн баярын өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, галын аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангуулах талаар эргүүл, шалгалтуудыг эрчимжүүлж хяналт тавьж ажиллах. Мөн инженерийн шугам сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангаж өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах. (Сэлбэг хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжүүдийн нөөц бүрдүүлэх гэх мэт)
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Онцгой байдлын газар; Хотын захирагчийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; Цагдаагийн газар; ЭБЦТС - Удирдлага; ЭБЦТС - Хэлтэс, албаны дарга; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
4
Амралтын өдрүүдэд эмнэлгийн анхан шатны үйлчилгээ, түргэн тусламжийн үйлчилгээ, хүний нөөц, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах. Ажлын төлөвлөгөө гаргаж танилцуулах.
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
5
Сар шинийн баярын өдрүүдэд А1001, А1002 авто замын зорчих хэсгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах техникийн бэлэн байдлыг хангах. (Халтиргаа гулгаа үүсэх, зам даваа хаагдахаас сэргийлэх)
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
Орон нутгийн төсвийн тодотголын асуудалд анхаарч бэлтгэл хангах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс биелэлт
7
Хог хаягдлын менежментийн чиглэлээр туршиж байгаа туршилтын ажлуудын үр дүнг тооцож танилцуулах.
Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-01-24
1
СӨХ-ын үйл ажиллагаанд анхаарах санхүүгийн ил тод байддыг хангах, хурлуудыг зохион байгуулах, оршин суугчдаас ирүүлж байгаа гомдол, санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэж мэдээллээр хангаж ажиллах.
СӨХ-ны салбар зөвлөл; Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
2
Хотын болон гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн асуудалд онцгой анхаарч асалтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах. Мөн хувийн хэвшлээр энэ ажлыг гүйцэтгэх боломжтой эсэх талаар судалгаа хийж танилцуулах. (Техник тоног төхөөрөмж, авто вишк, ажиллах хүчний судалгаа гэх мэт)
Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
3
А1001, А1002 авто замаар аюулгүй зорчих асуудлыг онцгой анхаарч халтиргаа гулгаатай уулзвар, хурд сааруулагч орчмын цас мөсийг цэвэрлэх. Хотын хэмжээнд авто замын шаардлагатай хэсэгт хүйтэн асфальтаар нөхөөс хийх.
Орхон АЗЗА ТӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
4
Ковид-19 цар тахалтай цаашдаа хэрхэн тэмцэх хариу арга хэмжээний талаар иргэдэд мэдээ мэдээллийг тогтмол өгч байх, ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллах, боловсон хүчний нөөц, тоног төхөөрөмж, хамгаалах хэрэгсэл нэмэлтээр ор дэлгэх гэх мэт ажлын явцын талаар танилцуулах. Байгууллагууд хүний нөөцийн асуудалд онцгой анхаарч дотоод зохион байгуулалтыг хийж ажиллах.
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Онцгой байдлын газар; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
5
Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах энэ чиглэлээр бүсийн зөвлөгөөн зохион байгуулах талаар санал танилцуулах.
ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Тендерийн ажлуудыг шуурхайлах тал дээр онцгой анхаарах. (3 дугаар сарын 1-ний өдөр гэхэд зарлаж дууссан байх)
Орон нутгийн өмчийн газар Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-01-17
1
Жаргалант сумын Дулааны станцын боловсон хүчний асуудалд онцгой анхаарах. (Хэрэглээг нэмэх бодлого барьж ажиллах.)
Жаргалант сумын ЗДТГ; Хотын захирагчийн алба биелэлт
2
Жаргалант сумын Соёлын төвийн дулаан алдагдлыг бууруулах талаар арга хэмжээ авч ажиллах, шаардлагатай зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гаргаж танилцуулах.
Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
3
Агро парктай холбоотой 3 улирлын хүлэмж байгуулах асуудлыг анхаарч хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлэх.
Жаргалант сумын ЗДТГ; ХХААГ-Уд.; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн орчны 50 м хүртэлх газрын зам талбайн цас мөсийг цэвэрлэх, нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг компаниуд таксины зогсоолын халтиргаа гулгааг цэвэрлэх ажилд тогтмол хяналт тавьж, биелэлтийн талаарх мэдээллийг танилцуулж байх. (1-р сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнд харьцуулсан тоо баримттай мэдээлэл танилцуулах.)
АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БОЭТ; БТСГ-Захиргаа; БШУГ-ЗАА; ГБО; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; Музей; МХГ-ТЗЭУХ; МЭГ-Уд.; НДХ; НТ; ОБГ; ОНӨГ; Орхон АЗЗА; СТАТ; СУГ; СХДАА; СХХ; ТХ; ТХ-ЗХТ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; УЦУОШТ-Уд.; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ЦГ; ЦНБГ; ШША; ШШГГ; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-УТХ; ЭУДТС; ЭШУТП биелэлт
5
А1001, А1002 авто замаар аюулгүй зорчих асуудлыг онцгой анхаарч халтиргаа гулгаатай уулзвар, хурд сааруулагч орчмын мөсийг цэвэрлэх. (Давс бодис асгах.)
Орхон АЗЗА ТӨХК; Хотын захирагчийн алба биелэлт
6
"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд байгууллагын ойр орчмын гудамжны төмөр хайснуудын оронд шар хуайс тарьж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх талаар байгууллага тус бүр тодорхой ажил зохион байгуулж ажиллах.
Хотын захирагчийн алба Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Биеийн тамир, спортын газар-Удирдлага, захиргаа; БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Гэр бүлийн ордон; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Мал эмнэлгийн газар; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон АЗЗА ТӨХК; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Соёл, урлагийн газар; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; Сум дундын ойн анги; СӨХ-ны "Эв нэгдэл" салбар; СӨХ-ны салбар зөвлөл; ТХ- Захиргаа, хуулийн тасаг; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; УЦУОШТ-Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс; УЦУОШТ-Уд.; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Цагдаагийн газар; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК биелэлт
7
10 хүртэлх насны хүүхэдтэй эцэг, эх асран хамгаалагчдад хүүхдийг хараа хяналтгүй орхихгүй байхад чиглэсэн дэмжлэг үзүүлэн байгууллага тус бүр дотоод зохион байгуулалт хийж арга хэмжээ авч ажиллах. Эцэг эхчүүдийн ажиллах цагийг уян хатан нөхцөлөөр ажиллуулах, цахимаар ажиллах нөхцөл бололцоог хангаж өгөх.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Авто тээврийн төв; Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар; Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ГХБХБГ-Захиргаа; Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Удирдлага; Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Нийгмийн даатгалын хэлтэс; Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ; Онцгой байдлын газар; Орон нутгийн өмчийн газар; Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; Статистикийн хэлтэс; ТХ-Татварын хэлтэс; Улсын бүртгэлийн хэлтэс; Хотын захирагчийн алба; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба; Хууль, эрх зүйн хэлтэс; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК; Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн газар; Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар; Шүүхийн шинжилгээний алба; ЭБЦТС - Удирдлага; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ; Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК; Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК биелэлт
8
Хотын хэмжээнд асахгүй байгаа гэрэлтүүлгийн тоог гаргаж хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах 1-р сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнд хэдэн гэрэл асаасан талаар тодорхой мэдээлэл танилцуулах.
Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК Хотын захирагчийн алба биелэлт
9
БОЭТ болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр бага насны хүүхдүүдийг вакцинжуулах үед халдвар хамгааллын дэглэм баримтлах, Коронавирусийн халдварын шинжилгээтэй нэг дор шинжилгээ авахгүй байх тал дээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-01-10
1
Баян-Өндөр сумын хэмжээнд иргэдэд худалдаалах түлээний нөөц бүрдүүлэх асуудалд онцгой анхаарч ажиллах.
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар биелэлт
2
Эрүүл мэндийн байгууллагуудтай холбоотой үйл ажиллагаа, сурталчилгаа, зөвлөмж зэргийг цахимаар иргэд авдаг болох нөхцөлийг бий болгох. (QR код ашиглан олон нийтэд сурталчлах)
ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
3
Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажилд онцгой анхаарч ажиллах. Бараа материал татан аваагүй тохиолдолд ажлыг эхлүүлэхгүй байх. (Авто зам сэтлэх, шугам солих ажлууд гэх мэт)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
4
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага аж ахуй нэгжүүдийн болон нийтийн бие засах газруудыг иргэдэд үйлчлэх ажлыг шинэ шатанд гаргах.
Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; МХГ-Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөр хяналтын хэлтэс; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
5
Цэргийн бүртгэлийг E-mongolia цахим системийг ашиглан бүртгэж байгаа талаар иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.
Цэргийн штаб Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ биелэлт
6
Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хорооллуудын тохижилт, зам, ногоон байгууламжийн ажил дээр онцгой анхаарах.
ГХБХБГ-Захиргаа Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; МХГ-Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөр хяналтын хэлтэс; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс биелэлт
7
"Эрдэнэт шинжлэх ухаан, технологийн парк" ОНӨААТҮГ-ын ажлыг эрчимжүүлэх, цахимжуулалтын ажилд ахиц гарган ажиллах. Шинээр нэвтэрч буй технологийн талаар үзэсгэлэн, хэлэлцүүлэг гэх мэт арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг танилцуулах. Аймгийн БШУГ-тай хамтран ажиллах. (Газрын гүний дулаан ашиглах, сэргээгдэх эрчим хүч, ногоон зээл гэх мэт)
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ биелэлт
8
Төрийн байгууллагын мэдээ мэдээлэл хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг иргэд гар утаснаас QR код уншуулан мэдээлэл авдаг байх талаар тодорхой ажлуудыг санаачилж зохион байгуулах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хотын захирагчийн алба; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ биелэлт
9
Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Шинэ сэргэлтийн бодлоготой орон нутгийн ажлыг уялдуулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллах. (Яамдуудтай хамтрах)
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
10
ХТГ-ын ашиглаж байгаа авто зам арчлалтын тоног төхөөрөмжүүдийг Орхон АЗЗА ТӨХК-д шилжүүлэх. (Зарим авто замд хүйтэн асфальтаар нөхөлт хийх)
Хотын захирагчийн алба Орон нутгийн өмчийн газар; Орхон АЗЗА ТӨХК; ХТГ-Хүний нөөц төлөвлөлтийн алба биелэлт
11
Мэдээллийн технологийн чиглэлийн компаниудыг дэмжиж "Эрдэнэт шинжлэх ухаан, технологийн парк" ОНӨААТҮГ дээр ажлын байрыг үнэгүй олгох боловсон хүчний бодлогоор дэмжин ажиллах.
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс; Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ биелэлт
12
Холбогдох яам, төслүүд болон хүрээлэнгүүдтэй хамтран шинжлэх ухааны эвент арга хэмжээг 2022 онд зохион байгуулах. (Залуучуудыг дэмжиж оролцуулах)
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба; Нийгмийн бодлогын хэлтэс биелэлт
13
Гэр хороололд дэд бүтэц бүхий загвар хороолол байгуулах зураг төсөв хийх.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
14
Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг онцгой анхаарч ажиллах. (Тухайн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг бүрэн хангаж, хэрэгжүүлэх)
АТТ; Баян-Өндөр ЗДТГ; БОАЖГ; БОЭТ; БТСГ-Захиргаа; БШУГ-ЗАА; ГБХЗХГ; ГХБХБГ-Захиргаа; Жаргалант-ЗДТГ; ЗААСХ; МХГ-ТЗЭУХ; МЭГ-Уд.; НБХ; НДХ; ОБГ; ОНӨГ; СТАТ; СТСХ; СУГ; СХДАА; СХХ; ТХ; ТХ-ЗХТ; УБХ; УЦУОШТ-ЗТХ; ХБТХОХ; ХЗА; ХТГ-ХНТ; ХХААГ-Уд.; ХХҮГ-Уд.; ХШҮХ; ХЭЗХ; ЦГ; ШША; ШШГГ; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-УТХ; ЭУДТС биелэлт
ЗД-ын шуурхай хурал: 2022-01-03
1
Дархлаажуулалтын III тунд хангалтгүй хамрагдаж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагуудад хяналт тавьж мэдээлж байх. Дархлаажуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх.
ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс Баян-Өндөр сумын ЗДТГ; Жаргалант сумын ЗДТГ; МХГ-Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөр хяналтын хэлтэс; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс биелэлт
2
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмийн сангуудын үйл ажиллагаанд холбогдох хяналт шалгалтыг хийх Ажлын хэсгийг байгуулан танилцуулах.
МХГ-Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөр хяналтын хэлтэс; МХГ-Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс; Нийгмийн бодлогын хэлтэс Цагдаагийн газар; ЭМГ-Уд.; ЭМГ-Удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс биелэлт
3
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын төрийн байгууллагатай харилцах асуудлыг цахимжуулах, олон дахин байгууллага хооронд явуулдаг байдлыг зогсоох.
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
4
Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг цахимжуулахад онцгой анхаарах. Төрийн байгууллагын албан хаагчдын өрөөний үүдэнд QR кодыг байршуулж тухайн байгууллага, албан хаагчийн чиг үүргийг ойлгомжтой болгох.
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс биелэлт
5
Хотын төвд газар аваад хашаа барьж олон жил ашиглаагүй газруудыг ашиглах талаар тодорхой мэдэгдэл өгөх, шийдвэр гаргуулах. (7-р хорооллын газрууд гэх мэт)
ГХБХБГ-Захиргаа Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
6
Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хорооллуудын тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил дээр онцгой анхаарах. Тодорхой ажил зохион байгуулах. (2А хороолол гэх мэт)
ГХБХБГ-Захиргаа Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг биелэлт
7
Хотын дахин төлөвлөлтийн асуудалд онцгой анхаарч, тодорхой саналуудыг танилцуулах. (Гэр хороолол, 3-р хорооллын урд гэх мэт)
Захиргаа аж ахуй, санхүүгийн хэсэг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
8
Энэ онд салбарын яам, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран тодорхой чиглэлээр хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулах. (Ногоон зээл гэх мэт)
Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
9
Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хүүхдийн эрх, оролцоог нэмэгдүүлэх, хүүхдийн хөгжилд онцгой анхаарч ажиллах.
БШУГ-Захиргаа аж ахуйн алба Нийгмийн бодлогын хэлтэс; Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт
10
Худалдан авах ажиллагааг эрт зохион байгуулах.
Орон нутгийн өмчийн газар Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс биелэлт
11
Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагуудаас олгодог тусгай зөвшөөрөл, дүгнэлт, холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд судалгаа хийж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүндрэл учруулахгүй байх саналыг танилцуулах.
Хууль, эрх зүйн хэлтэс биелэлт